Para ser socio da Academia Galega do Audiovisual é necesario que nos envíes o seguinte formulario cuberto xunto cun breve currículo (ou unha liñas) da túa andaina profesional no audiovisual ademáis dunha foto.

Unha vez recibida a documentación remitirémoslla á Directiva, e no prazo dun mes confirmarémosche a túa alta vía mail.

A cota é de 100 euros ao ano podendo elixir a forma de pago en semestral, trimestral ou mensual, como che sexa máis cómodo.

Para calquer dúbida ou aclaración non dubides en contactar con nós.

Nome:
Apelidos:
Nome artístico:
Profesión:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección (rúa, número, piso, letra, código postal, poboación e provincia):
Número de conta (incluir IBAN):
Preferencia de pago:
CV:
Fotografía:

ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL solicita o seu consentimento para:

Previamente a dar o seu consentimento, informámoslle que para formar parte da Academia non é obrigatorio que nos dea as autorizacións que se solicitan a continuación, que pode retirar o consentimento en calquera momento, dirixíndose por escrito ao enderezo do Responsable do Tratamento e que se vostede o retira, os tratamentos que realizara con anterioridade continuarán sendo válidos.

Publicación dos datos dos asociados/as:

De acordo coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, solicitamos o su consentimento para poder remitirlle o envío de información que poida ser do seu interese e comunicacións comerciais:

PROTECCIÓN DE DATOS RGPD (UE) 2016/679. O responsable do tratamento dos seus datos persoais é ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL e realiza dito tratamento para xestionar adecuadamente a relación cos seus membros. A base legal para o tratamento é o consentimento. Non se comunicarán a terceiros, salvo que nos dera a súa autorización. Poderá exercitar o dereito de acceso, rectificación e supresión de datos así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional en www.academiagalegadoaudiovisual.gal

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA OS MEMBROS DA ACADEMIA

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018.

Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL NIF: G15844145 Dirección: Centro Ágora, Lugar Da Gramela 17, 15010 A Coruña Teléfono: 981227701 Correo electrónico: gerencia@academiagalegadoaudiovisual.gal

Finalidade do tratamento:

 • Tratamento dos datos de carácter persoal facilitados pola persoa asociada para a xestión dos dereitos e obrigas, participación en reunións, xuntas e asembleas, así como outros aspectos legais e administrativos derivados da condición de asociado/a. A base legal do tratamento dos seus datos é o consentimento. Os seus datos serán gardados durante o prazo de 5 anos, tal e como establece o artigo 1964 do Código Civil, dende que cesara a condición de asociado/a.
 • Xestión contable. A base legar para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obriga legar establecida na Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación.
 • Xestión fiscal. A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obriga legal establecida na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.
 • Actividades de promoción. A base legal é o consentimento e os seus datos gardaranse ata que se solicite a supresión polo interesado/a.

Destinatarios dos datos:

 • Comunicar ás entidades bancarias que o asociado/a indique, para a adecuada xestión da relación xurídica, dos datos persoais que sexan necesarios co fin de realizar os ingresos e pagos bancarios.
 • No caso de que Vostede nos dera a súa autorización, os seus datos poderán ser comunicados ao público en xeral coa finalidade de promoción da entidade.

Dereitos do/a interesado/a:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para as fins para os que foron recollidos, incluído o dereito a esquecer.
 • Oposición: dereito a oporse, en determinadas circunstancias a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
 • A revocar o consentimento: pode retirar o seu consentimento en calquera momento, dirixíndose por escrito ao enderezo do Responsable do Tratamento. Se Vostede retira o consentimento, os tratamentos que se realizaran con anterioridade continuarán sendo válidos.

Exercicio dos dereitos: O exercicio dos dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixilo ao enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección www.academiagalegadoaduiovisual.gal . Para más información: www.agpd.es .

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar una reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan 6, 28001, Madrid ou empregar a sede electrónica https://sedeagpd.gob.es. En ambos casos deberá aportar a documentación pertinente