{loadposition contacto}
 
De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informamos que os datos persoais que inclúa no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro, do cal é responsable a ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL con domicilio social en Praza Pintor Sotomayor 2º s/n, 15001, A Coruña. A finalidade de este ficheiro é atender a súa consulta, así como ofrecerlle información actualizada de todas aquelas actividades e servizos da nosa entidade que estimamos poidan ser do seu interese. Se o desexa, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao enderezo sinalado.