Aviso legal

No presente Aviso Legal, o Usuario, poderá atopar toda a información relativa ás condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e o responsable da páxina web accesible na dirección URL https://semanadocinemagalego. gal (en diante, o sitio web), que Academia Galega do Audiovisual pon ao dispor dos usuarios da internet.
A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, ou por mor dun cambio lexislativo, xurisprudencial ou na práctica empresarial.

1.- DATOS DO RESPONSABLE TITULAR DO SITIO WEB.

ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

– A súa denominación social é ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL.
– O seu NIF é G15844145.
– O seu domicilio sitúase en Lugar Dá Gramela, 17, 15010, A Coruña (A Coruña) España.
– O seu teléfono de contacto é 981 22 77 01.
– Está inscrita no Rexistro de Asociacións ……………
– E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto info@academiagalegadoaudiovisual.gal.

 

2.- OBXECTO.

O sitio web facilita aos usuarios do mesmo o acceso a información e servizos prestados por Academia Galega do Audiovisual a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

O acceso e a utilización do Sitio web atribúe a condición de usuario do Sitio web (en diante, o “Usuario”) e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste Aviso Legal así como das súas modificacións. A prestación do servizo do Sitio web ten unha duración limitada ao momento no que o Usuario se atope conectado ao Sitio web ou a algún dos servizos que a través do mesmo facilítanse. Por tanto, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web, xa que este e as súas condicións de uso recollidas no presente Aviso Legal poden sufrir modificacións.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB.

3.1.- Carácter gratuíto do acceso e utilización da web. O acceso á web ten carácter gratuíto para os usuarios da mesma, salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso contratado polos usuarios.
3.2.- Rexistro de usuarios. Con carácter xeral o acceso e utilización da web non esixe a previa subscrición ou rexistro dos usuarios da mesma.
3.3.- Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

En ningún caso solicitaranse do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento destes. Se es menor de trece anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais non debes rexistrarche como usuario.

Nesta web respéctanse e coidan os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos.

4.- CONTIDOS DA WEB.

O idioma utilizado polo titular na web será o castelán. Academia Galega do Audiovisual , S. C. non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web polo usuario, nin das súas consecuencias.
Academia Galega do Audiovisual poderá modificar os contidos sen aviso previo/previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web, como a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos usuarios.
Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de Academia Galega do Audiovisual , nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen ao dispor dos usuarios, independentemente de se a utilización é gratuíta ou non.
As ligazóns ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de Academia Galega do Audiovisual

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE.

Os datos persoais comunicados polo usuario poderán ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a Academia Galega do Audiovisual , asumindo todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido nas normativas vixentes en materia de protección de datos de carácter persoal.

6.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE.

Tanto o acceso á web como o uso non consentido que poida efectuarse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. Academia Galega do Audiovisual non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso. Academia Galega do Audiovisual non se fai responsable dos erros de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:

– a presenza dun virus no computador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web.
– un mal funcionamento do navegador.
– e/ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.
Academia Galega do Audiovisual non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hiperenlaces que se incorporen na web para a apertura doutras. Academia Galega do Audiovisual non garante a utilidade destas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poida acceder o usuario por medio destas ligazóns, nin do bo funcionamento destas webs.
Academia Galega do Audiovisual non será responsable dos virus ou demais programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder á súa web ou outras webs ás que se accedeu mediante ligazóns desta web.

7.- EMPREGO DA TECNOLOXÍA ” COOKIE”.

O Sitio web pode empregar cookies ou tecnoloxías similares que se rexerán polo establecido na Política de Cookies, accesible en todo momento e respectando a confidencialidade e intimidade do usuario, sendo parte integrante do presente Aviso Legal.

8.- NAVEGACIÓN.

Os servidores da internet poden recoller datos non identificables, que poidan incluír, direccións IP, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o usuario. A súa dirección IP almacenarase nos logs de acceso de forma automática e coa única finalidade de permitir o tránsito por Internet, sendo necesario que o seu equipo facilite esta dirección IP cando navega por Internet para que as comunicacións poidan realizarse. Así mesmo, a dirección IP poderá ser utilizada para realizar estatísticas, de maneira anonimizada, sobre o número de visitantes desta web e a súa procedencia, de forma totalmente transparente á súa navegación.

9.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O usuario coñece e acepta que todos os contidos e/ou calquera outros elementos do sitio web son propiedade de Academia Galega do Audiovisual , e comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial titularidade de Academia Galega do Audiovisual . Calquera uso da web ou os seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular.
Está reservado exclusivamente a Academia Galega do Audiovisual , calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, polo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de Academia Galega do Audiovisual

10.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE

O presente Aviso Legal interpretarase e rexerá de conformidade coa lexislación española. Academia Galega do Audiovisual e os usuarios, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense ao dos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso da web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, Academia Galega do Audiovisual e o usuario, sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio de Academia Galega do Audiovisual