Aviso legal

AVISO LEGAL

ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:
– A súa denominación social é ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL.
– A súa denominación social. NIF é G15844145.
– O seu enderezo está situado no Lugar Da Gramela, 17, 15010, A Coruña (A Coruña) España.
– O seu teléfono de contacto é 981 22 77 01.
– Está rexistrado. no Rexistro de Asociacións …………………………………………………………
– E conta co seguinte enderezo electrónico de contacto info@ academiagagadoaudiovisual.gal.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais vinculados a este sitio web cumpren os requisitos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, LOPDGDD 3/2018 e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

Quen é o responsable do tratamento?
ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL
NIF: G15844145
Enderezo: Lugar Da Gramela, 17, 15010, A Coruña (A Coruña) España
Teléfono: 981 22 77 01
Correo electrónico: info@academiagagadoaudiovisual.gal

Cal é a finalidade e a lexitimidade coa que tratamos os teus datos?
De acordo coas seccións correspondentes do noso sitio web, tratamos os teus datos coas seguintes finalidades:

1. Xestión da relación contractual cos nosos socios. Podemos tratar os seus datos para esta finalidade porque existe un contrato e unha obriga legal establecida na Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación.

2. Xestión contable. De ser o caso, podemos tratar os seus datos por existir unha obriga legal establecida na Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación e demais lexislación aplicable.

3. Xestión fiscal. De ser o caso, podemos tratar os seus datos por existir unha obriga legal establecida na Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e demais lexislación aplicable.

4. Envío de información sobre noticias, actividades e eventos. Poderemos tratar os teus datos para esta finalidade porque temos un interese lexítimo en informarte de novidades, actividades e eventos relacionados coa Asociación, para que participes na súa marcha e no sector ao que pertence.

5. Actividades de promoción. Se nos deu o seu consentimento, podemos tratar os seus datos coa finalidade de promover a actividade da entidade.

Canto tempo conservaremos os teus datos?
Os teus datos conservaranse durante o tempo necesario para acadar as finalidades indicadas e, debidamente bloqueados, durante o prazo de prescrición máis longo das accións legais, de acordo coa lexislación aplicable.

É obrigatorio que nos proporciones os teus datos?
Os datos solicitados son necesarios para adquirir o estado de asociado, se non, non poderás adquirir o devandito estado.

A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?
a) Comunicaranse ás Administracións Tributarias os datos que sexan necesarios para o cumprimento das obrigas legais con dita Administración.

b) Os datos que sexan necesarios para realizar os ingresos bancarios e pagamentos derivados da relación contractual serán comunicados ás entidades bancarias.

c) Comunicaranse ás compañías de seguros e reaseguros, corredurías de seguros e reaseguros, avogados, procuradores, Xulgados e Tribunais os datos que sexan necesarios para o cobro/pago de indemnizacións ou para o exercicio ou defensa de reclamacións.

p>

d) Os seus datos serán comunicados aos nosos encargados do tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados a eles.

e) Os seus datos serán comunicados ao público en xeral se nos deu o seu consentimento para a toma e publicación de imaxes e/ou para a publicación dos seus datos como membro da entidade.

f) Se nos deu o seu consentimento, os seus datos de contacto e os relacionados coa función ou cargo desempeñado serán comunicados a outras entidades ou persoas coas que a asociación manteña relación.

Realizaranse transferencias internacionais de datos?
Se nos deu o seu consentimento, cando as súas imaxes se publiquen a través de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e/ou YouTube, tamén se poderán transferir datos. os seus datos aos EUA ou a calquera outro país no que os seus subprocesadores manteñan operacións. De acordo cos anexos de tratamento de datos destas plataformas, as transmisións de datos fóra do Espazo Económico Europeo realizaranse mediante cláusulas ou solucións contractuais tipo transferencia alternativa. Podes obter máis información a través de: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation, https://twitter.com/es/privacy, https://es.linkedin.com/legal/l/ dpa , https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388 e https://www.youtube.com/t/terms_dataprocessing.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos persoais?
– Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os teus datos persoais ou non, é dicir, cales son, para que se utilizan, como tempo que se conservan para gardar, a súa orixe e se foron comunicados ou serán comunicados a un terceiro.
– Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
– Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos persoais cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluído o dereito ao esquecemento.
– Oposición: dereito de oposición, en determinados casos circunstancias. , para que se traten os seus datos persoais ou para solicitar a paralización do tratamento.
– Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias legalmente establecidas, que os seus datos non sexan tratados máis aló da mera conservación dos mesmos.
– Portabilidade: dereito a recibir os datos persoais nun formato estruturado, de uso habitual e lexible por máquina, e a poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.
– Dereito a retirar o consentimento: pode retirar o seu consentimento en calquera momento, solicitándoo por escrito ao responsable do tratamento. Se retiras o teu consentimento, os tratamentos realizados con anterioridade seguirán sendo válidos.

Onde pode exercer os seus dereitos?
O exercicio dos dereitos debe realizarse por escrito, dirixíndose a Lugar Da Gramela, 17, 15010, A Coruña España ou ao correo electrónico info@academiagagadoaudiovisual.gal. A ASOCIACION ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL pon á súa disposición modelos para a realización do exercicio dos dereitos que se poden obter no enderezo ou a través do correo electrónico indicados anteriormente. Para máis información: www.aepd.es.

Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control?
No caso de que os seus dereitos non fosen respectados, pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos situada na rúa Jorge Juan, 6 -28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es. En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.