...

Sobre Xavi Font

Cancións

Quedan reservados, nos términos previstos na lexislación sobre propiedade intelectual, tódolos dereitos dos propietarios das obras, interpretacións ou execucións artísticas, fonogramas, gravacións audiovisuais e emisión de radiofusión obxecto desta transmisión. Salvo autorización, quedan prohibidas, baixo as sancións previstas na lexislación civil e penal de aplicación, a reprodución, distribución (por venta, alquiler, préstamos, etc), execución pública, radiofusión e comunicación ao público, en tódalas súas formas, desta transmisión e do seu contido.

Número de licencia: SGAERRDD/5/636/12151216

Patrocinadores
Colaboradores
Créditos

EDITA:
Academia Galega do Audiovisual
Praza Pintor Sotomayor nº 1, 2º
15001 A Coruña
Tel: 981 227 701 / 981 208 393

VOGAIS DE COMUNICACIÓN:
Carlos Ares, Luisa Romeo, María Yáñez, Manolo González e Irene Lourido

COORDINACIÓN EDITORIAL:
Ana M. López, Camilo Franco e Marisela Lens

Os autores dos artigos desta edición expresan libremente os seus puntos de vista, que non son necesariamente compartidos polo conxunto da Academia. Esta acolle no seu seo unha pluralidade de opinións.